Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


22994

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa IV kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
18.04.2012


"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa IV kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta iesniegumus pieņems
no 2012. gada 18. maija līdz 2012. gada 18. jūnijam.
IV kārtas ietvaros pieejamais finansējums  Ls 334 759,71.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 
1.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program¬mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

2.1.1. Rīcība – Sociālo, alternatīvās aprūpes, saimniecisko pakalpojumu objektu darbības paplašināšana un iekārtošana. Pieejamais finansējums-Ls 19 817,72.

Mērķis: atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai;
 • dienas centru labiekārtošana;
 • bērnu pieskatīšanas istabu labiekārtošana;
 • sabiedriski pieejamās pirtis, dušas telpu, veselības procedūru vietu labiekārtošana;
 • aprūpes māju, patversmes, veco ļaužu un cilvēku ar īpašām vajadzībām krīžu centru labiekārtošana;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.1. Rīcība – Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana. Pieejamais finansējums- Ls 24 177,23.

Mērķis: radīt apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātības iespēju vairošanai.

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • mikro un mazo uzņēmumu izveide, paplašināšana, konkurētspējas palielināšana;
 • individuālās nodarbinātības attīstīšana;
 • kopīga vai īpaša (t.sk. vizuāli uzlabta) noformējuma attīstīšana atsevišķu preču grupām vai precēm;
 • dažādu amatniecības jomu attīstīšana un uzlabošana;
 • jaunu pakalpojumu un preču radīšana un attīstīšana;
 • sadzīves pakalpojumu izveide/uzsākšana;
 • esošo darba vietu uzlabošana un jaunu darba vietu radīšana;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.aktivitāte- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

1.1.1.Rīcība – Prasmju apguves attīstība un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. Pieejamais finansējums- Ls  161 034,39.

Mērķis: veicināt teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, mūžizglītības un dažādu prasmju apguves pasākumos, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai, savstarpējai izpratnei un sadarbībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • bērnu, pusaudžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un dažādu interešu grupu uzturēšanās vietu telpās labiekārtošana; 
 • daudzdzīvokļu namu pagalmu, publiski pieejamu parku un atpūtas vietu labiekārtošana;
 • publiski pieejamu bērnu rotaļu un atrakciju laukumu labiekārtošana;
 • publiski pieejamu sporta telpu, laukumu un stadionu labiekārtošana;
 • publiski pieejamu interneta pieejas punktu, informācijas tehnoloģiju prasmju apguves telpu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • sporta inventāra, skatuves aprīkojuma, mūzikas instrumentu iegāde, tautas tērpu, skatuves tērpu un sporta tērpu iegāde;
 • dažādu kultūras jomu, kopu un studiju iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • dažāda vecuma iedzīvotāju radošo darbnīcu, interešu klubu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • karjeras izvēles un jauno uzņēmēju skolu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

3.1.1. Rīcība – Dabas, kultūras vērtību un citu objektu sakopšana, kā arī to apkārtējas teritorijas sakopšana un labiekārtošana. Pieejamais finansējums- Ls 59 948,05.

Mērķis- veicināt teritorijas dabas un kultūras vērtību pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem.

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo objektu, muzeju, muižu, baznīcu, kapsētu, kapliču, seno kulta vietu, svētvietu, kolekciju istabu, piemiņas vietu un citu objektu sakopšana un to apkārtējas vides sakopšana un labiekārtošana;
 • informatīvo stendu, norāžu un informācijas sistēmas izveide, ierīkošana un atjaunošana;
 • dabas vai kultūras objektu apskates maršrutu labiekārtošana;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.2.2.rīcība. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais finansējums – 69 782,32 Ls.

Mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspējas uzlabošana, veicināt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
1.aktivitāte
- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;

1.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti;
 • Piena pārstrādes produkti;
 • Putnu olas;
 • Medus;
 • Dārzeņu, augļu vai citu augu daļu izstrādājumi;
 • Raudzēti dzērieni;
 • Linšķiedra un kaņepju šķiedra

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitāte
- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

2.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti;
 • Piena pārstrādes produkti;
 • Putnu olas;
 • Medus;
 • Dārzeņu, augļu vai citu augu daļu izstrādājumi;
 • Raudzēti dzērieni;
 • Linšķiedra un kaņepju šķiedra

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Nr. P.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

     Projekta saturiskā atbilstība rīcībai.

2

2

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

3

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā

2

4

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

5

Projekta idejas novitāte, projekta iesniegumā tiek minēts termins „jauninājumi” teritorijā

2

6

Projekta ietekme uz dzīves kvalitātes uzlabošanu vai pakalpojuma pieejamību

2

7

Projekta īstenošana tiek virzīta uz  iedzīvotāju/mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanu

2

8

Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

9

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

10

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

11

Projekta ilgtspējas nodrošināšana

2

12

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

13

Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana

2

14

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti.

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

28

Papildus kritēriji:
2.prioritātes 2.pasākuma 1.rīcībai - Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana un 2.rīcībai - Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei

15

Projekts veicina ekonomisko attīstību

2

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 16 punktus.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

 1. Ja diviem iesniegtiem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāk tiek rindots projekts, kas tiks īstenots lauku teritorijā.
 2. Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas  teritorijā atbalsta pretendenti ir iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita dot priekšroku tiem pretendentu projektiem, kas pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts  mazāks projektu skaits.
   

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties: Biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā -Kr.Valdemāra 21a , Talsos. Mājas lapās: www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumus pieņems: Biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā -Kr.Valdemāra 21a , Talsos. 

Kontaktinformācija: Antra Jaunskalže, biedrības „Talsu rajona partnerība” valdes priekšsēdētāja, tālr.: 63221596, mob.:29193595, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.

 
      Atpakaļ
<< Jūlijs 2020 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2020-06-10 09:47:00