Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. Iepirkumi. | Sadarbības projekti | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


34155

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa V kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”ietvaros.
21.03.2013


 

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 12. marta līdz 2013. gada 12. aprīlim.

V kārtas ietvaros pieejamais finansējums  Ls 138 735,43.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

1.aktivitāte – „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program¬mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

2.2.1. Rīcība – Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana. Pieejamais finansējums- Ls 6167.48.

Mērķis: radīt apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un nodarbinātības iespēju vairošanai.

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • mikro uzņēmumu izveide, paplašināšana, konkurētspējas palielināšana;
 • dažādu amatniecības jomu attīstīšana un uzlabošana;
 • jaunu pakalpojumu radīšana un attīstīšana;
 • sadzīves, sociālo pakalpojumu izveide/uzsākšana;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.aktivitāte –„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

1.1.1.Rīcība – Prasmju apguves attīstība un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana. Pieejamais finansējums- Ls  42834,40.

Mērķis - veicināt teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs, mūžizglītības un dažādu prasmju apguves pasākumos, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai, savstarpējai izpratnei un sadarbībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

Atbalstāmās darbības ir pamatlīdzekļu iegāde un atsevišķu labiekārtošanas elementu uzstādīšana (saskaņā ar 112.noteikumu 62.6.punktu).

Piemēri Rīcības ietvaros atbalstāmajām darbībām:

 • bērnu, pusaudžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un u.c. interešu grupu uzturēšanās vietu telpās iekārtošana;
 • publiski pieejamu interneta pieejas punktu, informācijas tehnoloģiju prasmju apguves telpu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • sporta inventāra, skatuves aprīkojuma, mūzikas instrumentu iegāde, tautas tērpu, skatuves tērpu iegāde;
 • dažādu kultūras jomu, kopu un studiju iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • dažāda vecuma iedzīvotāju radošo darbnīcu, interešu klubu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • karjeras izvēles un jauno uzņēmēju skolu iekārtošana, materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

3.1.1. Rīcība –Ārpustelpu teritoriju labiekārtošana, vides, dabas, kultūras vērtību un citu objektu apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Pieejamais finansējums- Ls 23 622.53.

Mērķis - veicināt apkārtējās vides, dabas un kultūras vērtību pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem, labiekārtojot publiski pieejamas ārpustelpu teritorijas.

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts ārtelpu infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Piemēram, atbalsts:

 • Dabas, kultūras, ainavisko, intelektuālo objektu, muzeju, muižu, baznīcu, kapsētu, kapliču, seno kulta vietu, svētvietu un citu objektu apkārtējās vides  labiekārtošana;
 • Informatīvo stendu, norāžu un informācijas sistēmas izveide, ierīkošana un atjaunošana;
 • dabas vai kultūras objektu apskates maršrutu labiekārtošana;
 • citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.2.2.rīcība. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais finansējums – Ls 66111,02.

Mērķis -veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspējas uzlabošana, veicināt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

1.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu ierīkošanai, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai.

Pasākuma mērķa grupa ir lauksaimniecības uzņēmumi vai fiziskās personas, kas nodarbojas vai kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
Pasākuma mērķa grupa ir juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos.

Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Nr. P.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

     Projekta saturiskā atbilstība rīcībai (2 – „atbilst”, 0 – „neatbilst”). Ja projekts iegūst 0 punktu, tad tas tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu.

2

2

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

3

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (ārpus pilsētām – Talsi, Stende, Sabile, Valdemārpils)

2

4

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

5

Projekta iesniegumā norādīta pamatota idejas novitāte.

2

6

Projekta īstenošana tiek virzīta uz  iedzīvotāju/mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanu, ir pamatotsnozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

7

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

8

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

9

Pamatots, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja.

2

10

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

11

Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana

2

12

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās  attīstības stratēģijas ietvaros

2

13

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits:

2 punkti, ja ir iesniegts pirmais projekts; 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti; 0 punkti, ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti plānošanas periodā.

Lai nodrošinātu vienmērīgu finansējuma piesaisti partnerības teritorijai, punkti netiek piešķirti arī tad, ja, neatkarīgi no iesniedzēja, viena pagasta vai pilsētas teritorijā visā plānošanas periodā (2007.-2013.g.) ir apstiprināti 4 un vairāk projekti.

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26

Papildus kritēriji:
2.prioritātes 2.pasākuma 1.rīcībai
- Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana un 2.rīcībai - Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei

14

Projekts veicina ekonomisko attīstību

2

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 16 punktus.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji.
Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:

 1. Augstāk tiek rindots projekts, kas tiks īstenots lauku teritorijā.
 2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais ELFLA finansējums.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, interneta mājas lapās www.lad.gov.lv , www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumi tiks pieņemti biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

12.aprīlī projektu iesniegumu pieņemšana no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Kontaktinformācija:
Antra Jaunskalže
Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
valdes priekšsēdētāja, ELFLA administratīvā vadītāja
mob.: 29193595
e-pasts:
talsu.partneriba@inbox.lv

 
      Atpakaļ
<< Augusts 2021 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2021-10-15 14:32:53