Talsu partnerība  
Aktualitātes | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | Kontakti
LEADER 2023-2027 plānošanas periods
LEADER 2014-2020 planošanas periods
LEADER 2007-2013 planošanas periods
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


73399

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”
07.10.2016


Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.3. „Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana” un 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2016.gada 7.novembris – 7. decembris.

Sludinājuma kopsumma

 

EUR 842 640,85

Projektu īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis

Veicināt piekrastes dabas un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu.

Rīcība -  EJZF 2

„Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”

Atbalsta apmērs 

 

EUR 421 320,43

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.3.)   Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas veicina vides resursu un dabas objektu saglabāšanu un atjaunošanu, iesaistīšanos klimata pārmaiņu mazināšanā.

Atbalsts tiks sniegts projektiem, kas mazina vidi degradējošo ietekmi uz piekrastes teritoriju, piemēram, apgaismojuma un gājēju celiņa ierīkošana, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšana, atjaunojamās enerģijas izmantošana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts zvejas kuģu dzinēju nomaiņai.

Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu, aprīkojuma iegādei, būvdarbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai.

Darbības teritorija

=         Rojas novads,

=         Mērsraga novads.

Atbalsta pretendenti

=         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

=         100 000 euro – būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecība uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

=         50 000 euro pārējiem projektiem

=         200 000 euro pašvaldības projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

=         90 % - sabiedriskā labuma projektiem

=         80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

=         50 % - MVU, sīkie (mikro)

=         30 % - lielie uzņēmumi

=         30 % - zvejas kuģu dzinēju nomaiņas projektiem

 

Mērķis

Izveidot un attīstīt piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un nodrošināt zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamību.

Rīcība -  EJZF 3

„Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”

Atbalsta apmērs 

 

EUR 421 320,42

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.4.) Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.

Rīcības apraksts

           Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru labiekārtošanu/izveidošanu zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un lietderīgai izmantošanai zivsaimniecības teritorijās. Ja projektu iesniedz vietējā pašvaldība, tā nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību plānošanas dokumentos.

Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, muzeju eksponātu atjaunošanai, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādei, un teritorijas labiekārtošanai. Plānotajām darbībām jābūt saistītām ar zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un/vai izmantošanu.

Darbības teritorija

=         Rojas novads,

=         Mērsraga novads.

Atbalsta pretendenti

=         Juridiskas personas (arī vietējās pašvaldības)

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)

=         200 000 euro pašvaldības projektiem

=         50 000 euro pārējiem projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

=         90 % - sabiedriskā labuma projektiem

EJZF VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

II

EJZF 2 „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”

EJZF 3 „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība”

1.

Kvalitatīvie kritēriji

Atsauce uz veidlapu[4]

1.1.

Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota.

2

B1; B2; B4.1.B5

1.2.

Pamatota un skaidri saprotama projekta ieviešanas gaita, būtība un specifika/specializācija.

2

B3; B4.1.

1.3.

Projekts paredz vides stāvokļa uzlabošanu.

2

B2; B4.1.; B12; B15

1.4.

Projekta rezultātā tiek popularizēts un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.

2

B2; B4.1

1.5.

Projekta rezultāts veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu t.i. projekta rezultātā ir nodrošināta pieejama publiskā infrastruktūra, saglabāts/izmantots kultūrvēsturiskais mantojums, īstenoti pasākumi vides saglabāšanai un racionālai (draudzīgai) izmantošanai.

2

B4; B4.1.

1.6.

Norādīta rezultātu uzturēšana pēc projekta ieviešanas.

2

B14

1.7.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B4.3.; B7; B8; B9

1.8.

Projektā norādītas aktivitātes publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai.

2

B13

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

10

 

2.

Specifiskie kritēriji

2.1.

Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Ja kritērijs 3.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 3.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

2.2.

Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais stratēģijas ietvaros apgūtais EZF/EJZF finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros). Piešķir 0,01 papildus punktus.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas perioda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai / ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija.


 

 [5]Atbilstību inovācijai nosaka pēc SVVA stratēģijas 2.3.punktu par Inovatīvu risinājumu identificēšanu un attīstības kritēriji to noteikšanai.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 


      Atpakaļ
<< Jūlijs 2022 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLAAtbalsta Zemkopības monistrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2024-06-06 13:01:07