Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


22992

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
18.04.2012


Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2012.gada 18.maija līdz 2012.gada 18. jūnijam

III  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 772 632.34

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

1. Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.Rīcība. „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” pieejamais finansējums Ls 503 844.04

Mērķis: attīstīt ceļu, sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības.

Plānotās darbības:

 1. pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija;
 2. vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;
 3. teritorijas labiekārtošana.

Atbalsta teritorijas.
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorija no jūras krasta līdz novilktai līnijai, kas sakrīt ar Latvijas administratīvo teritoriju jūras robežu projekciju 15,5 km attālumā iekšzemē – piekrastes teritorijas (izņemot republikas pilsētas). Piekrastes teritorijā ietilpst viss nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais kadastra objekts, ja to šķērso novilktā līnija.

Talsu, Rojas, Mērsraga novados pārējā teritorijas daļā, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību

2. Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
2.1. Rīcība. „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, pieejamais finansējums Ls 173 664.62
Mērķis:
ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu attīstība, sekmējot publiski pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu, pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Plānotās darbības:

 1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā;
 3. dažādi pakalpojumi zivsaimniecībā.

Atbalsta teritorijas.
Projektu realizācija iespējama Talsu, Rojas, Mērsraga novados pie publiski pieejamām upēm, ezeriem un citām ūdenskrātuvēm.

3. Aktivitātes „Ekonomikas darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” ietvaros rīcība:
3.1. Rīcība. „Saimnieciskās darbības uzlabošana un dažādošana”, pieejamais finansējums Ls 95 123.68
Mērķis
: attīstīt ekonomisko darbību nodrošinot uzņēmumu izveidi, restrukturizāciju un darbību dažādošanu.

Plānotās darbības:

 1. Sīkā uzņēmuma izveide, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību;
 2. Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5  = „labi”, 2  = „ļoti labi”).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

Atbilst/neatbilst 0/2

2.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas.

2

3.

Projekta iesniegumā norādīta idejas novitāte.

2

4.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem, projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

5.

Projektā ietvertie objektīvi pārbaudāmie rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji ir pamatoti un izriet no projekta mērķa 

2

6.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem Projektā ietverti rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

2

8.

Projekta ilgtspējas pamatotība un nodrošināšana

2

9.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

10.

Jaunu darba vietu vai daļēja laika darba vietu radīšana

2

11.

Dažādu partneru piesaiste projekta realizācijā

2

12.

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits:

24

Papildus kritēriji

1.1. Rīcība „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, infrastruktūras atjaunošana un attīstība”

13.

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvums būs zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbības nodrošināšana,  projekta pieteikumā skaidri norādīts kāds būs minētais ieguvums.

2

1.2. Rīcība „ Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

14.

Projektā plānotās darbības saistītas ar zivsaimniecības un tūrisma attīstību teritorijā – jauna pakalpojuma izveide vai esošā pakalpojuma dažādošana (ar zivsaimniecības tradīcijām saistītais tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms)

2

1.3. Rīcība „Ekonomiskās  darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”

15.

Projekta rezultātā izveidotas jaunas darba vietas. Dažādota uzņēmuma darbība vai izveidots jauns ar zivsaimniecību nesaistīts uzņēmums.

2

 

Maksimālais punktu skaits

30

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 12 punktus.

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:

 1. Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.
 2. Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas  teritorijā atbalsta pretendenti ir iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita dot priekšroku tiem pretendentu projektam, kas pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts  mazāks projektu skaits.
 3. Par specifisko kritēriju piemērošanu netiek doti papildus punkti.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama biedrības „Talsu rajona partnerība” telpās Lauku konsultāciju birojā Talsos, Kr.Valdemāra 21A, Talsi, LV-3201 www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Talsu rajona partnerība” telpās Lauku konsultāciju birojā Talsos, Kr.Valdemāra 21A, Talsi, LV-3201

Kontaktinformācija Lolita Pļaviņa, EZF administratīvā vadītāja, mob: 22328884, e-pasts: e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.

Antra Jaunskalže
Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
valdes priekšsēdētāja
mob.: 29192595
e-pasts:
talsu.partneriba@inbox.lv
 
      Atpakaļ
<< Maijs 2019 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2019-05-03 11:57:00